Ouders

Naast de inzet van het personeel is de inzet en betrokkenheid van ouders en verzorgers een onmisbare factor. In eerste instantie gaat dit natuurlijk over aangelegenheden betreffende het kind. Het is van cruciaal belang dat school en ouders het perspectief van de leer- en ontwikkelmogelijkheden van een kind gezamenlijk onderschrijven en ondersteunen.

De inzet van ouders
De inzet van ouders is verder van groot belang bij het goed laten functioneren van de school. Er bestaat de mogelijkheid om, onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht, een gedeelte van de schooltijd van uw kind in school of tijdens excursies mee te maken en zelf actief mee te werken. In alle groepen wordt op meerdere gebieden ouderhulp gevraagd. Voldoende ouderhulp is essentieel voor bepaalde activiteiten.

Medezeggenschap (MR en GMR)
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en personeel. De omvang van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen op school, maar moet minimaal uit 4 personen bestaan. Wij hebben ervoor gekozen om te werken met 6 MR-leden: 3 ouders en 3 leerkrachten. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. De verkiezingen worden elk jaar in mei/juni gehouden. De zittingsduur in de MR is 3 jaar.

Taken van de MR
De MR praat mee over alles wat met het beleid van de school te maken heeft. De directie moet elke belangrijke beslissing voorleggen aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de directie. Alle rechten en plichten van de MR staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Voor vragen over onze MR kunt u terecht bij mrleeve@swalmenroer.nl

Hieronder vindt u de belangrijkste documenten voor het huidige schooljaar. Deze worden tussentijds uitgebreid en aangepast waar nodig.

“Alle ouders willen graag dat hun kinderen met plezier naar school gaan!”
De ouderraad bestaat uit een aantal ouders die zich graag willen inzetten voor de school van hun kinderen en hun steentje willen bijdragen aan een goed schoolklimaat. De ouderraad is een schakel tussen school en ouders.

De schoolleiding deelt met de ouderraad informatie over zaken die de school betreffen en het onderwijs dat de kinderen ontvangen. De ouderraad kan met de schoolleiding meedenken en haar advies geven. De ouderraad is alleen een adviesorgaan en heeft inspraakrecht maar geen instemmingsrecht. De ouderraad ondersteunt het schoolteam bij het organiseren van activiteiten. Je kunt daarbij denken aan jaarlijks terugkerende activiteiten als de viering van Sinterklaas, kerst en carnaval, de sportdag, de culturele dag, de sprookjesspeurtocht, de luizencontrole, de kledinginzameling, de fotograaf, de laatste schooldag en het bijwonen van de kinderraad. Er wordt voor de activiteiten een werkgroep opgesteld die bestaat uit een of meerdere leerkrachten en ouders.
Zes keer per jaar wordt er op de maandagavond vergaderd.

Vind je het ook leuk een steentje bij te dragen aan alle gezellige activiteiten en festiviteiten van onze school? Heb je vragen of wil je een goed voorstel doen? Je kan je altijd melden bij de ouderraad of een mail schrijven aan ouderraadleeve@swalmenroer.nl

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?