Onze school

Onze visie op onderwijs

Onze visie op onderwijs

Basisschool Leeve is een plek waar alle kinderen zichzelf kunnen en mogen zijn. Om dit te realiseren bieden we een veilige schoolomgeving op basis van vertrouwen. 

De kinderen ervaren een breed thematisch aanbod, waarbinnen ze kunnen groeien en ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. Een rijk aanbod zorgt voor diversiteit binnen de leeromgeving waardoor leerlingen betrokken en intrinsiek gemotiveerd zijn. Dit wordt versterkt doordat de leerlingen op begeleide wijze en binnen door de leerkracht opgestelde kaders, steeds meer eigenaarschap krijgen over hun leerproces. 

Op basisschool Leeve werken we in verbinding met elkaar: kinderen, leerkrachten, ouders en externe partners.

De school

Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw werken we op thematische wijze. De wereld waarop we onze kinderen voorbereiden is immers geen optelsom van vakken maar een geheel. Wij werken dan ook met de methode alles-in-1 waarin alle vakken, met uitzondering van rekenen en gym, geïntegreerd worden aangeboden. Daarbij zo optimaal mogelijk gebruik makend van de moderne leermiddelen die heden ten dage tot onze beschikking staan.

De naam van de school staat voor: het onderwijs voor je leven, als thematisch onderwijs gegeven in het dorp “Leeve”. De school ligt in Leeuwen, gemeente Roermond en werd gebouwd in 1983. Het gebouw is diverse malen verbouwd om te kunnen voldoen aan de eisen van modern onderwijs. Wij leren en werken in een basisschool met acht groepen en ongeveer 190 leerlingen. Verder hebben we een bibliotheek, handvaardigheidslokaal, een speelzaal en een multifunctionele hal inpandig. Op basisschool Leeve draaien we een continurooster. Dit houdt in dat onze leerlingen op school blijven op:

Maandag-dinsdag-donderdag: van 8:30- 14:45 uur

Woensdag-vrijdag: van 8:30-12:30 uur

De buitenspeelruimte bestaat uit twee delen, voor de kleuters en voor de midden-bovenbouw. Beide speelplaatsen en de voortuin van onze school zijn recent opnieuw aangelegd in het kader van het project ‘Stoere Stammen’. Dit initiatief van ouders en team heeft ervoor gezorgd dat we mogen genieten van een groene buitenruimte met veel bloemen, vogels en insecten waar kinderen zowel ruimte hebben voor uitdagend spel als beschutting en natuurbeleving.

Kanjertraining
Kanjertraining is een wezenlijk onderdeel van het onderwijs op basisschool Leeve. Kanjertraining is een training die aansluit bij de doelstellingen van het onderwijs en de belevingswereld van de kinderen. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in de groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Kanjer wil geen weerbaarheidstraining zijn, maar wil kinderen leren om elkaar de hand te reiken. De gemeenschappelijke taal in omgaan met elkaar is fatsoen. Een fatsoenlijk persoon heeft respect voor zijn eigen gevoel en dat van de ander, durft eigen gedachtes te hebben en zoekt naar passende oplossingen voor problemen. Bij sommige kinderen is het moeilijk uit te maken of er sprake is van onmacht/onvermogen/beperking of onwil. De Kanjertraining is van mening dat hier een ‘streng’ onderscheid in moet worden gemaakt. Anders gezegd: het kan zijn dat een kind het moeilijk heeft met zichzelf of met de omstandigheden waarin het verkeert. Maar desondanks probeert het kind er iets van te maken.

Alle leerkrachten zijn opgeleid tot kanjertrainer. Ouders die voor Basisschool Leeve kiezen ondersteunen de kanjermethodiek en de bijbehorende afspraken.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?